Οικοδομικές εργασίες

Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε παρακάτω...

Τι είναι η Άδεια Οικοδομής;

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση κάθε φύσης οικοδομικών εργασιών. Έτσι, είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Ποιές μελέτες συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια;

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας διαφοροποιούνται από τη φύση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, από το μέγεθος του κτιρίου αλλά και τη χρήση του. Οι βασικότερες μελέτες που συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια είναι:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα, η αποτύπωση των γεωμετρικών και υψομετρικών χαρακτηριστικών του οικοπέδου στο οποίο θα γίνουν οι οικοδομικές εργασίες αλλά και των όμορών του οικοπέδων και κτιρίων,
 • Αρχιτεκτονική μελέτη, η αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελεί την ουσιαστικότερη μελέτη ενός κτιριακού έργου καθώς ξεκινά από τη σύλληψη του έργου ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες μελέτες.
 • Μελέτη φέροντος οργανισμού (στατική μελέτη), η γεωμετρική σχεδίαση και ο υπολογισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία) καθώς και ο αντισεισμικός σχεδιασμός του και ο υπολογισμός της θεμελίωσης. Είναι από τις πλέον απαιτητικές μελέτες και εξασφαλίζει την στατική ασφάλεια του κτιρίου και την αντισεισμική του προστασία.
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΕΝ.Α.Κ.), είναι η πιο πρόσφατη αλλαγή στις προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειών καθώς εφαρμόζεται μόλις από την 1/1/2011. Αποτελεί τη μελέτη που εξασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να την επηρεάζει, όπως προσανατολισμός, χαρακτηριστικά και υλικά του κελύφους, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. Η μελέτη ΕΝ.Α.Κ. αντικατέστησε την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης προκειμένου τα κτίρια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αλλά και για να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια σήμερα.
 • Μελέτη ύδρευσης, είναι ο σχεδιασμός των δικτύων παροχής νερού και ζεστού νερού χρήσης συμπεριλαμβάνοντας τη μέθοδο θέρμανσής του (μποϊλερ πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, καυστήρας καύσιμου αερίου, ηλιακός),
 • Μελέτη αποχέτευσης, είναι ο σχεδιασμός των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και των απαιτούμενων μηχανολογικών διατάξεων,
 • Μελέτη θέρμανσης, είναι η επιλογή και η σχεδίαση του συστήματος θέρμανσης και των απαιτούμενων δικτύων και μηχανολογικών διατάξεων. Περιλαμβάνει, επίσης και τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του κτιρίου που καθορίζουν και τη διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης,
 • Μελέτη κλιματισμού, είναι ο υπολογισμός των απαραίτητων ψυκτικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες που καθορίζουν τη διαστασιολόγηση του συστήματος ψύξης και ο σχεδιασμός αυτού. Αυτή η μελέτη ενώ συντασσόταν μέχρι πρότινος για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, πλέον είναι απαραίτητη για κάθε νέο κτίριο. Συχνά, σε νέες κατασκευές όπου επιλέγεται η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, η μελέτη θέρμανσης και ψύξης αντιμετωπίζεται ενιαία.
 • Μελέτη ηλεκτρικών, είναι ο σχεδιασμός των ισχυρών και ασθενών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές φωτισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικοί πίνακες, δίκτυα δεδομένων και τηλεφώνου, δίκτυα συναγερμού κλπ.)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων, είναι η μελέτη σχεδιασμού του ανελκυστήρα
 • Μελέτη καύσιμου αερίου, ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του δικτύου και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση δικτύου καύσιμου αερίου (φυσικό αέριο),
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, είναι ο σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και η εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς,
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, απαιτείται σε μεγάλα κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια διαφόρων χρήσεων και ανάλογα με την επικινδυνότητα που αυτά έχουν, και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων πυρόσβεσης,
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού, είναι η χρονική αλληλουχία των εργασιών (χρονοδιάγραμμα) των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Προϋπολογισμός Έργου, αποτελεί ίσως τη μοναδική μελέτη χωρίς ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς δεν αποτελεί τη μελέτη του πραγματικού κόστους πραγματοποίησης του έργου αλλά μία μελέτη υπολογισμού του λεγόμενου συμβατικού κόστους του έργου που απαιτείται για τον υπολογισμό των εισφορών και το νομίμων αμοιβών των μηχανικών που απαιτείται να πληρωθούν για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

 

Το περιεχόμενο των μελετών που συνοδεύουν κάθε οικοδομική άδεια είναι η απαραίτητη και ελάχιστη βάση για την διατήρηση του απαραίτητου επιπέδου, αισθητικής, ασφάλειας και λειτουργικότητας κάθε κτιρίου.

 

Πότε απαιτείται και πότε όχι άδεια δόμησης;

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο δόμησης. Συγκεκριμένα, καθορίζει για ποιές εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης και για ποιές όχι, για ποιες χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά και για το ποιές κατασκευές θεωρούνται αυθαίρετες.

Ειδικότερα, αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:

 • χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης,
 • καθ' υπέρβασιν της οικοδομικής άδειας,
 • βάσει άδεια δόμησης που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, και
 • κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών, όπως αυτές καθορίζονται.

Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης. Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν θα επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.

Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

 1. Κατεδάφιση κατασκευών,
 2. Εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
 3. Τοποθέτηση ικριωμάτων,
 4. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους,
 5. Τροποποίηση όψεων,
 6. Αλλαγή χρήσης σε χώρους που η λειτουργία τους απαιτεί έγκριση άλλου φορέα της Υπηρεσίας Δόμησης,
 7. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης,
 8. Περιτοιχίσεις,
 9. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού και δεξαμενής λυμάτων.

 

Πότε απαιτείται Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας;

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:

 1. Δοκιμαστές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
 4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
 5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 7. Η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
 8. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ZOE που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεση τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Χωρίς άδεια δόμησης, αλλά σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, θα εκτελούνται οι εργασίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών,
 2. Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 3. Κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

 Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ελεύθερα είτε στέλνοντάς μας email είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.

deinokratis.gr © 2013 - All RIghts Reserved. Design & Development by RodosWebs