Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η Δεινοκράτης Μελετητική αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας τακτοποίησης ή νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών σας σύμφωνα με τον Ν. 4178/13, καθώς και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών.

Με τον όρο τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών ορίζεται η εξαίρεση από την κατεδάφιση για 30 έτη, ενώ ως νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών ορίζεται η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση.

Η υπαγωγή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από εξουσιοδοτημένο μηχανικό του γραφείου μας, με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, ΑΦΜ και την γεωγραφική περιοχή του ακινήτου.

 

Για ποιο λόγο να υπαχθώ στο Ν.4178/13;

Σύμφωνα με τον Ν.4178/13 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (όπως πώληση, γονική παροχή κ.λ.π.) στο ακίνητο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης. Συγκεκριμένα, σε κάθε δικαιοπραξία που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται βεβαίωση του μηχανικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

 

Ποιες κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων μπορούν να υπαχθούν στο νόμο;

Κατηγορία 1

Αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9-6-1975, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης. με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Εάν η ιδιοκτησία σας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκτυπώστε τα δικαιολογητικά που σας δίνουμε παρακάτω.

pdfΔικαιολογητικά για αυθαίρετες κατασκευές Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1-1-1983, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Εάν η ιδιοκτησία σας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκτυπώστε τα δικαιολογητικά που σας δίνουμε παρακάτω.

pdfΔικαιολογητικά για αυθαίρετες κατασκευές Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο όπως φούρνοι, προσθήκη εξωτερικής μόνωσης, υπέρβαση έως 10% των διαστάσεων εξώστη, κατασκευή πέργκολας, υπέρβαση περιτοίχισης έως 1m., αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του 2% κτλ.), ανεξαρτήτως του αριθμού τους, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

Εάν η ιδιοκτησία σας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκτυπώστε τα δικαιολογητικά που σας δίνουμε παρακάτω.

pdfΔικαιολογητικά για αυθαίρετες κατασκευές Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στην κατηγορία αυτή αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για 30 χρόνια, μετά την καταβολή παραβόλου και προστίμου. Οι κατασκευές αυτές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3843/2010. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν τακτοποιηθεί με τους προηγούμενους νόμους για τα αυθαίρετα (3775/2009, 3843/2010 και 4014/2011).

Εάν η ιδιοκτησία σας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκτυπώστε τα δικαιολογητικά που σας δίνουμε παρακάτω.

pdfΔικαιολογητικά για αυθαίρετες κατασκευές Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές με πολύ μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις (χωρίς οικοδομική άδεια, υπέρβαση πάνω από 40% του συντελεστή δόμησης, υπέρβαση πάνω από 20% του επιτρεπόμενου ύψους) καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Για τις αυθαιρεσίες αυτής της κατηγορίας ο νόμος προβλέπει αναστολή κατεδάφισης για 30 χρόνια με την καταβολή παραβόλου και προστίμου.

Εάν η ιδιοκτησία σας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εκτυπώστε τα δικαιολογητικά που σας δίνουμε παρακάτω.

pdfΔικαιολογητικά για αυθαίρετες κατασκευές Κατηγορία 5

 

Ποια ακίνητα εξαιρούνται της υπαγωγής;

Εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:

 • που υφίστανται προ της 30-11-1955 (σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ειδική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)
 • που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 720/1977
 • που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή του Ν.1512/1985
 • που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του Ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
 • που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3399/2005
 • που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3775/2009 ή του Ν. 3843/2010) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου
 • που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/13 και κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.

 

Για ποια ακίνητα απαγορεύεται η υπαγωγή στο Ν. 4178/13;

Στον νέο νόμο υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, πριν την 28η Ιουλίου 2011. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και δεν μπορούν να ρυθμιστούν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που βρίσκονται:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων όπου υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.
 • Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της.
 • Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής.
 • Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και αυτοτελείς κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) πλην της περιπτώσεως δ΄ αυτής.
 • Σε δημόσιο κτήμα.
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
 • Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων εντός του παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται νομίμως εμπράγματα δικαιώματα πολιτών που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, καθώς και οι περιπτώσεις όπου εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία τυχόν απαλλοτρίωσης, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων μετά την έκδοση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης ανεξαρτήτως της αναστολής των ποινών κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.
 • Στη ζώνη παραλίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα νόμο δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.
 • Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, εξαιρουμένων των αυθαιρέτων κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.
 • Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.
 • Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
 • Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης.
 • Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή.
 • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο.
 • Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003.
 • Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης 20 m. από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

 Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ελεύθερα είτε στέλνοντάς μας email είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.

deinokratis.gr © 2013 - All RIghts Reserved. Design & Development by RodosWebs